Socis col·laboradors

Procés d’admissió

 • Per ser soci col·laborador només caldrà demanar-ho i comprometre’s a pagar una quota mínima de 24 euros l’any.
 • Les candidatures s’anunciaran a la llista de correu de socis de la associació durant un període mínim de 7 dies. Es considerarà que un nou soci està acceptat “de facto” tret que un percentatge significatiu de socis argumenti raonadament en contra durant el període d’admissió.
 • El secretari s’encarregarà de fer el tràmits necessaris per a l’admissió i comunicarà el resultat del procés a la persona interessada.

Drets i deures

 • Drets:
  • Aquests socis estaran subjectes als drets previstos a l’article 8 dels estatuts i podran divulgar públicament que són socis col·laboradors de l’associació Amical Wikimedia.
  • Aquests socis tenen dret a ser informats de les activitats relatives a l’associació a través del butlletí informatiu, la pàgina web d’Amical Wikimedia o qualsevol altre mitjà que s’escaigui.
 • Deures:
  • Abonar anualment una quota mínima de 24 euros l’any.
  • Informar en 15 dies d’antelació del pagament de la següent quota que volen causar baixa de l’associació, sense perjudici que puguin tornar a ser admesos pel procediment corresponent en un futur.

Procediment de baixa

 • El procediment per demanar formalment causar baixa de l’associació implica comunicar-ho via correu electrònic al secretari.
 • En cas de no abonar la quota anual i no respondre en 15 dies a l’avís del tresorer, es considerarà baixa de l’associació. Si es justifica degudament el no abonament de la quota, la persona afectada continuarà sent soci de l’associació sense tornar a passar per un procés d’admissió.

Procediment de canvi de relació amb l’associació

En el cas que els socis col·laboradors vulguin esdevenir socis, o viceversa, hauran de seguir el procés d’admissió habitual de la categoria que vulguin esdevenir.

Per esdevenir membre empleneu el formulari de sol·licitud