Socis membres

Procés d’admissió

 • Per a ser soci només caldrà demanar-ho i comprometre’s a pagar una quota mínima anual de 24 euros, amb les exempcions o reduccions previstes al reglament (per exemple, aturats o estudiants sense ingressos).
 • Les candidatures s’anunciaran a la llista de correu de socis de la associació durant un període mínim de 7 dies. Es considerarà que un nou soci està acceptat “de facto” tret que un percentatge significatiu de socis argumenti raonadament en contra durant el període d’admissió.
 • El secretari s’encarregarà de fer el tràmits necessaris per a l’admissió i comunicarà el resultat del procés a la persona interessada.

Drets i deures

 • Drets:
  • Els socis estaran subjectes als drets previstos a l’article 8 dels estatuts i podran divulgar públicament que són socis de l’associació Amical Wikimedia.
  • Aquests socis tenen dret a estar subscrits a la llista de comunicació interna de l’associació, participar activament de la mateixa i opinar a les preses de decisions de la Assemblea que se’n derivin.
  • Els socis podran vetar de manera argumentada l’admissió de nous socis si consideren que no segueixen els principis fundacionals de l’associació recollits en els estatuts.
  • Els socis tindran dret a endegar nous projectes segons el reglament establert, votar sobre la continuïtat o no d’altres socis i de les decisions assembleàries als mateixos que s’escaiguin.
  • Els socis podran, prèvia consulta i aprovació de l’associació, emprendre qualsevol iniciativa que considerin alineada amb les finalitats funcionals de l’associació i votar sobre les iniciatives proposades per altres socis.
 • Deures:
  • Abonar anualment una quota mínima de 24 euros l’any, amb les exempcions o reduccions previstes al reglament.
  • Informar en 15 dies d’antelació del pagament de la següent quota que volen causar baixa de l’associació, sense perjudici que puguin tornar a ser admesos pel procediment corresponent en un futur.

Procediment de baixa

 • El procediment per demanar formalment causar baixa de l’associació implica comunicar-ho via correu electrònic al secretari.
 • En cas de no abonar la quota anual i no respondre en 15 dies a l’avís del tresorer, es considerarà baixa de l’associació. Si es justifica degudament el no abonament de la quota, la persona afectada continuarà sent soci de l’associació sense tornar a passar per un procés d’admissió.

Procediment de canvi de relació amb l’associació

En el cas que els socis col·laboradors vulguin esdevenir socis, o viceversa, hauran de seguir el procés d’admissió habitual de la categoria que vulguin esdevenir.

Per esdevenir membre empleneu el formulari de sol·licitud