Comença un projecte per visibilitzar les dones que donen nom a equipaments públics

Instituts amb nom de dona (esquerra) i d’home (dreta)

Amb dades d’aquest 8 de març de 2022, el Dia Internacional de les Dones, només el 19,65 % de biografies de la Viquipèdia en català són de dones. Per millorar aquesta dada, periòdicament i durant tot l’any, els voluntaris de la Viquipèdia impulsen nous projectes. En aquest context aquest dijous 9 de març s’ha presentat el viquiprojecte Més dones, que pretén, en un any, dur a terme una tasca de visibilització dels equipaments públics dels territoris de parla catalana que tenen nom de dona, i crear a la Viquipèdia les biografies admissibles.

El primer dels informes focalitza l’atenció en els instituts de Catalunya. Dels 697, 265 tenen nom de persona i 41 d’aquests tenen nom de 37 dones. Els instituts tenen noms molt majoritàriament masculins. Hi ha més d’un 10% de persones que donen nom a Instituts que no tenen entrada a la Viquipèdia. De les persones que no tenen entrada a la Viquipèdia, el percentatge de dones sobre el total és molt més alt que no pas el d’homes. No tan sols les dones donen molts menys noms als instituts que els homes, sinó que tenen menys presència a la Viquipèdia. Es tracta, doncs, d’un doble biaix: menys noms a instituts, i menys presència a la Viquipèdia

En la presentació del primer dels informes del projecte, Catalina Girona, d’Amical Wikimedia, ha destacat la importància dels projectes que impulsen els voluntaris durant tot l’any per crear biografies de dones, i ha fet una crida a la participació de les dones en els projectes de coneixement lliure. El president de l’entitat, Miquel Codolar, ha indicat que en el marc de la sensibilització a través de les dades, es contactarà amb els instituts amb nom de dona sense entrada a la Viquipèdia per donar-los a conèixer el projecte.

Sílvia Simón, de la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital (C4D) de la UdG, ha posat en relleu el coneixement lliure, la llengua catalana i la visibilització de les dones com a punts claus de projecte. Finalment, Miquel Duran, d’Amical Wikimedia i de la UdG, ha presentat les dades més significatives de l’informe i ha explicat que a partir d’ara el projecte Més dones anirà aplegant la llista de totes les dones sense biografia a la Viquipèdia convidant als voluntaris de la Viquipèdia a la seva creació.

Estudi dels Instituts de Catalunya amb nom de dona

Catalina Girona (a), Miquel Codolar (a), Miquel Duran (a,b) i Sílvia Simon (b)

 1. Amical Wikimedia
 2. C4D, Universitat de Girona 

Resum

A Catalunya hi ha uns 700 Instituts (centres públics que solen oferir com a mínim ESO). D’aquests, uns 265 tenen nom de persona. D’aquests, només un 15% tenen nom de dona. Per una altra part, 30 d’aquestes persones no tenen entrada a la Viquipèdia catalana. D’aquestes, 11 són dones (un 37% de les biografies que falten). Però mentre les biografies d’homes representen el 8,5% del total de noms d’homes, les de dones representen el 27% del total de noms de dones. Per tant, les dones estan infrarepresentades en el conjunt d’instituts de Catalunya amb nom de persona, i són més invisibilitzades a la Viquipèdia que els homes. Per corregir aquests biaixos es proposa un viquiprojecte d’un any de durada consistent en introduir a la Viquipèdia biografies de dones que donen nom a equipaments públics.

Introducció i objectius

Entre els molts biaixos que hi ha a la nostra societat, el de gènere n’és un de tipus sistèmic, i és observat en diversos àmbits. De fet, amb dades d’aquest 8 de març de 2022, el Dia Internacional de les Dones, només el 19,64 % de biografies de la Viquipèdia en català són de dones. 

Reequilibrar la relació homes/dones a la Viquipèdia no és pas fàcil, perquè es parteix del biaix sistèmic esmentat. Però així i tot és possible contribuir a l’increment de la visibilització de les dones aprofitant el potencial de la marca que proporcionen les etiquetes dels equipaments públics més coneguts i rellevants: els carrers, les places, els jardins, les biblioteques, el museus, els teatres, les galeries i sales d’exposicions, les instal·lacions esportives, el centres sanitaris, els centres cívics o els centres educatius són sovint espais que reben el nom d’una persona, que permeten honorar algú o aprofitar el seu exemple, i que impacten en la ciutadania.

El cas dels centres educatius és especialment rellevant, perquè connecta amb una gran part de la població. El col·lectiu de centres educatius que té més percentatge de nom de persona són els instituts (centres educatius públics de secundària), seguits per les escoles públiques de primària. Els centres educatius no públics tenen només un petit percentatge de casos amb nom de persona. Per fer-se una idea ràpida dels equipaments que es podrien analitzar, es pot fer un cop d’ull al fitxer de dades obertes de la GenCat sobre equipaments públics [1].

Hi ha hagut ja estudis parcials dels carrers de Catalunya i d’altres àrees geogràfiques amb nom de dona, cosa que ha comportat interessants reflexions [2-6]. També hi ha alguns estudis parcials de noms dels centres educatius [6-8]. Ara bé, no hi ha gaire treball fet de la manca de visibilitat a la Viquipèdia pel que fa a les persones que donen nom als equipaments públics. Fa poc, per una altra part, vam fer una anàlisi preliminar de la visibilitat de dones rellevants , però que no tenen a data d’avui entrada a la Viquipèdia, tot centrant-nos en les persones que han rebut les Medalles Narcís Monturiol [9].

Aquest grup de persones ha analitzat darrerament diversos aspectes de la presència de les dones a la Viquipèdia, per exemple (en ocasió del Dia Internacional de la Dona i la Nena en Ciència) un estudi inicial dels noms de dones científiques als carrers de Catalunya i als instituts [6] i les dones amb Medalles Monturiol que no són a la Viquipèdia encara [9].

La comunitat viquipedista treballa activament per millorar la visibilitat de les dones. Una de les iniciatives més rellevants és el viquiprojecte Viquidones [10]. Un altre, de ben recent, és el viquiprojecte per completar les biografies de Les 100 Dones de la BBC [11].

Aquest treball, per tant, té un doble objectiu: per un costat, ajudar a visibilitzar les persones que no tenen encara entrada a la Viquipèdia, en especial les dones, i per un altre cantó a evidenciar el biaix existent en la quantitat de noms d’homes i dones d’equipaments públics.

En tractar-se d’un estudi pilot, l’anàlisi s’ha limitat al conjunt d’Instituts de Catalunya. En un futur es pretén estendre l’estudi altres centres educatius, carrers i places, i a d’altres equipaments públics. Pel que fa a l’àmbit geogràfic, si es pot disposar dels llistats adients a partir de dades obertes, es podrà estudiar la situació al País Valencià, les Illes Balears, i d’altres territoris de parla catalana.

Metodologia

S’ha partit del fitxer de dades obertes de la Generalitat de Catalunya sobre Centres Educatius no universitaris [12]. Se n’hi han extret els 697 Instituts, per als quals s’ha comprovat si tenen entrada a la Viquipèdia fent servir el programa OpenRefine [13] connectant el seu nom amb Wikidata. Per als que tenen entrada a la Viquipèdia, s’ha analitzat el gènere de cada persona, i també d’altres propietats que poden ser informades a Wikidata, com l’ocupació o el lloc de naixement.

No s’ha dut a terme encara cap importació de dades a Wikidata, només s’han reutilitzat les dades del fitxer de dades obertes esmentat.

Els mapes proporcionats s’han elaborat a partir del programa Umap [14], que fa servir OpenStreetMap [15]. Les coordenades de cada institut són les proporcionades pel fitxer de dades obertes de centres educatius de Catalunya [12].

Resultats

Dels 265 instituts analitzats, 224 (84,5%) tenen nom d’home, i 41 (15,5%) tenen nom de dona. D’aquests 265 instituts, n’hi ha 30 (11,3%) on la persona que els dona nom no té entrada a la Viquipèdia (Figura 1). 

D’aquestes persones sense entrada a la Viquipèdia, n’hi ha 19 d’homes (8,5% del total d’homes) i 11 de dones (26,8% del total de dones) (per al llistat complet, veure l’Annex 1).

Aquest menor número d’Instituts amb nom de dona respecte dels que tenen nom d’home es pot veure més fàcilment observant la distribució geogràfica en el global de Catalunya (Figura 2) i també a l’àrea més propera a Barcelona (Figura 3). A la Figura 4 es poden veure també geolocalitzats els instituts que tenen nom de dona sense entrada a la Viquipèdia. Aquests mapes són oberts i consultables directament, al web d’Umap (dones vs homes, [16]; nom sense entrada a Viquipèdia, [17])

A la vista d’aquestes dades, s’observa i es conclou que

 • Els instituts tenen noms molt majoritàriament masculins
 • Hi ha més d’un 10% de persones que donen nom a Instituts que no tenen entrada a la Viquipèdia
 • De les persones que no tenen entrada a la Viquipèdia, el percentatge de dones sobre el total és molt més alt que no pas el d’homes.
 • No tan sols les dones donen molts menys noms als instituts que els homes, sinó que tenen menys presència a la Viquipèdia. Es tracta, doncs, d’un doble biaix: menys noms a instituts, i menys presència a la Viquipèdia

Per tal d’analitzar una mica més a fons les característiques de les dones que donen nom als instituts, l’Annex 2 recull el llistat complet dels 41 instituts amb nom de dona. D’aquests, n’hi ha tres de repetits: L’Angeleta Ferrer Sensat dóna nom a 2 instituts, mentre que la Montserrat Roig i la Marta Marta donen nom, cadascuna, a 3 instituts.

La disponibilitat d’informació estructurada a Wikidata, la base de dades de l’ecosistema Wikimedia que està enllaçada amb la Viquipèdia, permet fer senzilles anàlisis estadístiques de les característiques de les persones amb pàgina a la Viquipèdia. Aquí en donem alguns petits exemples: la seva ocupació (camp en el qual són remarcables), les dates de naixement i de defunció, i el lloc de naixement.

A partir de la consulta de la propietat “ocupació” que figura a la base dades Wikidata, les 25 persones diferents que donen nom a instituts i que ja tenen entrada a la Viquipèdia es poden considerar agrupades en:

 • Escriptores (6)
 • Artistes (5)
 • Pedagogues (4)
 • Científiques (3)
 • Polítiques (2)
 • Altres (5)

Dues propietats de Wikidata referents a persones són les dates de naixement i de defunció. Això permet copsar que hi ha dues persones vives que donen nom a Instituts de Catalunya: Josefina Castellví i Marta Estrada. Hi ha tres personatges històrics: Hipàcia, Isabel d’Aragó i Ermessenda de Carcassona. Quatre de les dones han mort al segle XXI, i la resta el segle passat.

Pel que fa a la data de naixement, més de la meitat de les dones analitzades van néixer al segle XX. 

Un darrer estudi ràpid de les propietats informades a Wikidata es refereix al lloc de naixement. Més de la meitat de les dones estudiades van néixer a Barcelona. 

Una crida a l’acció: el Viquiprojecte Més dones a la Viquipèdia

Amb el Dia Internacional de la Dona 2022 es dona el tret de sortida per a un viquiprojecte que ha d’afavorir l’increment de biografies de dones a la Viquipèdia, aprofitant que equipaments públics, identificadors geogràfics, centres educatius i d’altres elements poden tenir nom de persona.

Com a primer pas, evidentment es farà servir la informació obtinguda amb aquest procés d’anàlisi dels Instituts de Catalunya. Més endavant es completarà amb les escoles, biblioteques, centres cívics i altres equipaments públics. Finalment, s’enllestirà amb els carrers, places i altres identificadors que tenen nom de dona (serà segurament qui proporcionarà la quantitat de noms de dona més elevada).

D’aquí a un any, el 8-M de 2023, pretenem haver contribuït raonablement a reduir el biaix de biografies de dones a la Viquipèdia, i sobretot haver contribuït a la visibilització de les dones a la Viquipèdia. 

Figures

Figura 1: Presència a la Viquipèdia de persones que donen nom a Instituts de Catalunya.

Figura 2: Mapa comparatiu de Catalunya: instituts amb nom de dona (esquerra) vs nom d’home (dreta). Dades del mapa: OpenStreetMap.

Figura 3: Mapa comparatiu de l’àrea de Barcelona: instituts amb nom de dona (esquerra) vs nom d’home (dreta). Dades del mapa: OpenStreetMap.

Figura 4: Ubicació dels instituts de Catalunya que tenen nom d’una dona sense entrada a la Viquipèdia

Referències

[1] Portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya. Equipaments de Catalunya

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Urbanisme-infraestructures/Equipaments-de-Catalunya/8gmd-gz7i

[2] Nomenclàtor de Catalunya de carrers amb nom de dona: http://carrersdones.icgc.cat/icd/index.html

[3] Las  calles de las mujeres: https://geochicasosm.github.io/lascallesdelasmujeres/

[4] EqualStreetNames: https://equalstreetnames.brussels

[5] Projecte #MerezcoUnaCalle: https://www.merezcounacalle.com 

[6] Les dones científiques, als noms de carrers i d’instituts de Catalunya

Les dones científiques, als noms de carrers i d’instituts de Catalunya

[7] Mapa de centres educatius amb nom de dona

https://www.instamaps.cat/instavisor/9ad1fd8a2392876768398e207dfd8fb1/Mapa_amb_centres_educatius_amb_nom_de_dona_a_Catalunya.html#9/41.8798/1.5710

[8] Visualitzem els centres educatius amb nom de dona: https://www.memcat.org/visualitzem-els-centres-educatius-amb-nom-de-dona/

[9] Algunes dones de la Viquipèdia

Algunes dones de la Viquipèdia

[10] Viquiprojecte Viquidones: https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Viquidones

[11] Viquiprojecte concurs Les 100 Dones de la BBC

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Concursos/100_Dones_BBC/2021

[12] Portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya. Directori de centres docents anual. Base 2020

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Educaci-/Directori-de-centres-docents-anual-Base-2020/kvmv-ahh4

[13] OpenRefine: https://openrefine.org

[14] UMap: https://umap.openstreetmap.fr

[15] OpenStreetMap: https://osm.org 

[16] Comparació dels gèneres de les persones que donen nom a Instituts de Catalunya: https://umap.openstreetmap.fr/ca/map/instituts-de-catalunya-amb-nom-de-dona_728265

[17] Mapa d’instituts amb nom de dona sense entrada a la Viquipèdia

https://umap.openstreetmap.fr/ca/map/instituts-amb-nom-de-dona-que-no-te-entrada-a-la-v_728289

Annex 1. Llista d’instituts amb nom de persona sense entrada a la Viquipèdia

Llistat d’instituts amb nom de dona, sense entrada a la Viquipèdia:

Institut Escola Àngela Bransuela

Institut Anna Gironella de Mundet

Institut Escola Caritat Serinyana

Institut Dolors Mallafrè i Ros

Institut Joaquima Pla i Farreras

Institut Montserrat Miró i Vila

Institut Sunsi Móra

Institut Escola Teresa Altet

Institut Escola Teresina Martorell

Institut Valèria Haliné

Institut Salas i Xandri

Llistat d’instituts amb nom d’home, sense entrada a la Viquipèdia:

Institut Escola Agustí Barberà

Institut Antoni Torroja

Institut Escola Antoni Ubach i Soler

Institut Baldiri Guilera

Institut Bernat el Ferrer

Institut Celestí Bellera

Institut Comte de Rius

Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas

Institut Germans Vila-Riera

Institut Jaume Botey

Institut Joan Amigó i Callau

Institut Joan Ramon Benaprès

Institut Escola Josep Maria Xandri

Institut Josep Mestres i Busquets

Institut Escola Mestre Andreu

Institut Pere Fontdevila

Institut Escola Pere Lliscart

Institut Escola Pere Viver

Institut Ramon de la Torre

Annex 2. Llista d’instituts de Catalunya amb nom de dona

Institut Angeleta Ferrer

Institut Angeleta Ferrer i Sensat

Institut Ermessenda de Girona

Institut Federica Montseny

Institut Gabriela Mistral

Institut Hipàtia d’Alexandria

Institut Infanta Isabel d’Aragó

Institut Josefina Castellví i Piulachs

Institut Júlia Minguell

Institut Lluïsa Cura

Institut Margarida Xirgu

Institut Maria Aurèlia Capmany

Institut Maria Canela

Institut Maria de Bell-lloc

Institut Maria Espinalt

Institut Maria Rúbies

Institut Marta Estrada

Institut Escola Marta Mata

Institut Marta Mata

Institut Marta Mata

Institut Mercè Rodoreda

Institut Montserrat Colomer

Institut Montserrat Roig

Institut Montserrat Roig

Institut Montserrat Roig

Institut Narcisa Freixas i Cruells

Institut Neus Català

Institut Escola Pepa Colomer

Institut Roseta Mauri

Institut Teresa Pàmies

Institut Escola Àngela Bransuela

Institut Anna Gironella de Mundet

Institut Escola Caritat Serinyana

Institut Dolors Mallafrè i Ros

Institut Joaquima Pla i Farreras

Institut Montserrat Miró i Vila

Institut Sunsi Móra

Institut Escola Teresa Altet

Institut Escola Teresina Martorell

Institut Valèria Haliné

Institut Salas i Xandri

Data: 8/3/2022

Tagged on:

One thought on “Comença un projecte per visibilitzar les dones que donen nom a equipaments públics

 1. Pingback: Nota de premsa sobre l’inici del Viquiprojecte MésDones – Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *