Aprenent dels altres chapters: Lliçons de les recomanacions de la Wikimedia Foundation als Plans Anuals

A Amical Wikimedia hem llegit amb atenció els reports dels APG, és a dir, les beques que concedeix la Wikimedia Foundation als diferents chapters per dur a terme les seves activitats. Inclouen recomanacions per a les altres associacions per tal d’aprendre dels errors i dels èxits dels altres i així millorar de manera col·laborativa, en la línia de l’esperit dels projectes que hem de promoure. En aquest post volem destacar allò que ens ha semblat més positiu dels consells i reflexions que hem anat analitzant.

De Wikimedia Argentina podem aprendre del seu programa educatiu, que està esdevenint un referent, i com han aconseguit ser presents en els espais de reflexió sobre l’ús de noves tecnologies en diferents sectors. Les nostres aliances sobre Open Data o els assessoraments a institucions poden ajudar-nos a posicionar-nos com un agent rellevant en aquest camp.

Els suïssos subratllen la seva relació amb altres capítols afins lingüísticament, un tema que des d’Amical hem de millorar ja que la nostra presència internacional no sempre és com ens agradaria, per això de vegades ens costa trobar voluntaris per a projectes multilingües o que escapin de la nostra comunitat d’usuaris. També tenen activitats temàtiques (com els Alps) que aglutinen diversos actes i projectes, que és una línia que nosaltres ja tenim implementada al pla estratègic i que funciona.

El chapter alemany (Wikimedia Deutschland) té una presència clau en l’esfera tècnica, lideren Wikidata i les hackatons i això els fa esdevenir un agent clau dins del moviment. Nosaltres estem fent néixer el grup tècnic després de diversos intents i volem aportar el nostre granet de sorra en aquesta esfera, ja que la tecnologia no és mai neutra i com es desenvolupin les eines pot afectar de manera decisiva al contingut i a les persones.

Israel s’ha adonat de la importància de fer tornar antics editors, de cuidar l’ambient intern entre els voluntaris o de fer actes periòdics en comptes de maratons que s’esgotin en elles mateixes. Ho compartim plenament, i per això la comunitat és la pota clau de tot el nostre sistema, que vol crear complicitats amb els socis externs perquè organitzin ells mateixos actes periòdics i esdevinguin editors actius.

Wikimedia Nederlands també incorpora línies temàtiques com a estratègia d’èxit (natura i la Guerra Mundial) i apunta la importància de perseverar en una línia perquè doni resultats a mig termini i no a curt, una realitat que estem experimentant en el terreny universitari on ara comencen a sortir tots els cursos que vam sembrar en cursos anteriors a través de contactes que poden semblar estèrils en un primer moment. Tenen un xat amb els editors que els funciona, un aspecte on nosaltres no hem acabat de reeixir, ja que sempre que el muntem dura uns mesos i després decau.

Les recomanacions sèrbies passen per donar pes al blog amb diversos col·laboradors (coincidim en el valor de l’eina per visibilitzar projectes i usuaris). Ens agrada la visió oberta que tenen per ajudar a néixer chapters a la seva regió i com cuiden el Viccionari; creiem que és bàsic donar més pes als projectes germans.

Seguim amb atenció la iniciativa sueca (Wikimedia Svenska) de tenir un espai obert a les oficines per atendre la gent, tant usuaris com gent del món cultural o del coneixement lliure: volem saber com es desenvolupa i els resultats respecte als recursos emprats per veure si pot ser una nova via d’arribar a col·lectius que tradicionalment no ens segueixen.

El chapter britànic (Wikimedia UK) ha centrat lògicament els esforços d’enguany en Wikimania, a la qual vam assistir per proximitat. Destaca per la seva organització interna: governança i aplicació de les mètriques. Són aspectes que difereixen de la nostra realitat però que volem estudiar amb detall, aprofitant que són bons documentant el que fan. Ens recorden també el paper que juguen els viquipedistes residents en una institució, una línia que potser hauríem de tornar a reforçar per canviar les coses des de dins.

Per últim, els austríacs (Wikimedia Osterreich) presenten unes recomanacions equilibrades que recullen algunes de les fites ja comentades: presència al món educatiu, xats amb usuaris, col·laboració amb altres capítols, una oficina que és un centre social… Ho poden fer a partir d’enquestes de satisfacció i pensant quins perfils necessiten exactament per liderar els seus projectes, un aspecte que semblen cuidar especialment.

Realment es poden treure molt bones idees adaptables al context catalanoparlant. Ens agradaria saber també com ens veuen des de fora: què hem sabut explicar millor? Aprenem dels altres, del que fan, del que diuen i del que reflectim a l’exterior.

 

ENGLISH

 

Learning from other chapters: Lessons of the recommendations of Wikimedia Foundation to the Anual Plans

In Amical Wikimedia we have read with attention the reports of APG, the grants concedeed by the Wikimedia Foundation to the diferents chapters in order to run their activities. These comments by the WMF have recommendations for the other associations in order to learn from their errors and their success from the others and improving together. In this post we want to  highlight those things that to us looked more positive from the advices and reflexions that we have analized.

From Wikimedia Argentina we can learn from their educational program, that it is becoming a reference, and how they have succedeed in becoming more present in the reflextion spaces about the use of new technologies in diferent sectors. Our aliances about Open Data o the assesments to institutions can help ourselves in becoming a relevant in this field.

The Swiss highlight their relations with other close chapters tight by the language, on this topic Amical must improve because our international presence is not like the way we would like, maybe for this reason it is hard for us when we look for volunteers for multilingual projects or others who are not from our comunity. They also have thematical activities  (like the Alps) that tight together diferent activities and projects, this line we have implented in our strategical plan and it is working.

The German chapter (Wikimedia Deutschland) it has a key presence in the tech sphere, they lead Wikidata and the hackathons and that makes them a key agent inside our global movement. We are growing our tech team after several tries and we want to bring our skills to this global spehere, because technology is never neutral and how we develop our tools it might affect in a decisive way in the content and the people.

Israel has noticed the importance of getting old editors back, of taking care of the intern ambience between the volunteers or doing periodical activities instead of editathons that drown themselves. We share it completly, and for that the community is a key leg in our system , that wants to create complicities with the external partners in order to motivate them to create their own wiki-activities and becoming active users.

Wikimedia Netherlands also incorporates thematical lines (nature and World War) as a success strategy and points to the importance of having  a clear objective in order to get benefits in mid term and not in short term, this reality we have been experiencing in the universitary field where now all the courses that we started are seeds planted past academic years that looked dead end in the beginning. They have a community chat that works, we tried several times to do a stable one but after a few months is over.

The Serbian recommendations go throught giving importance to the blog with different colaborators (we coincide in the value of this tool for making visible the projects and the users). We like the open mind that they have for helping new chapters to grow in their region and how they take care of the Wiktionary, we think is basic in order to give more importance to the sister projects.

We follow with atention the Swedish (Wikimedia Svenska) initiave of having an open space in the offices in order to serve to everybody, users, people from the cultural world or from the free knowledge world: we would like to know how it is developing and the results in respect of the resources used. We would like to know if it is a new way to reach other social groups or agrupations that traditionally don’t follow us.

Obviously, the British chapter (Wikimedia UK) focused efforts on Wikimania, which we attended. Wikimedia UK stands out for its internal organization: governance and application of metrics. These are aspects that differ from our reality, but we want to study it in detail using their valuable documentation. They also remember the role played by Wikipedians-in-residence in an institution, an aspect that perhaps we should strengthen again to change things from within.

Finally, Austria (Wikimedia Osterreich) presents balanced recommendations which include some of the goals already mentioned: presence in the educational world, chats with users, cooperation with other chapters, an office as a social center… They can do it from satisfaction surveys and thinking exactly the profiles they need to lead their projects, an aspect that particularly they seem to care.

Good ideas can be adapted to a Catalan-speaking context. We also would like to know how we are seen from the outside, what we have been able to explain better? We learn from what others do, what they say and what they reflect outside.

One thought on “Aprenent dels altres chapters: Lliçons de les recomanacions de la Wikimedia Foundation als Plans Anuals

  1. Pingback: Wikimedia:Woche 20/2015 – Wikimedia Deutschland Blog

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *